Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Bouwtekenaar

Email: info@debouwtekenaar.com

Website: www.debouwtekenaar.com

 

Uitleg van onderdelen

1.     De Bouwtekenaar: bouwtechnisch tekenaar, De aanleg 14 te Wekerom. KVK 87744562

2.     Klant: Degene met wie De Bouwtekenaar een overeenkomst aangegaan is.

3.     Partijen: de klant en De Bouwtekenaar samen.

4.     Consument: een Klant die tevens een individu is en als privé-persoon handelt.

Toepassing van de algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en/of levering van diensten door De Bouwtekenaar.

2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Partijen sluiten aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes

1.     Offertes van De Bouwtekenaar zijn geheel vrijblijvend, tenzij daarin duidelijk anders vermeld.

2.     Een offerte is maximaal 30 geldig, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.     Als de klant de offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt de offerte.

4.     Offertes gelden niet voor later te verwerken identieke opdrachten, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

Acceptatie

1.     Bij acceptatie van de vrijblijvende offerte behoudt De Bouwtekenaar het recht om de offerte alsnog binnen 5 dagen na ontvangst in te trekken, zonder dat de klant hierop enige rechten kan ontlenen.

2.     Mondelinge acceptatie van de klant is niet bindend voor De Bouwtekenaar. De acceptatie is pas bindend nadat de klant de offerte schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen

1.     Alle prijzen die De Bouwtekenaar hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele administratiekosten, heffingen en reiskosten tenzij duidelijk anders vermeld en/of overeengekomen.

2.     Eventueel online gepubliceerde, of anderszins kenbaar gemaakte prijzen kan De Bouwtekenaar te allen tijde wijzigen.

3.     Partijen komen voor een dienstverlening door De Bouwtekenaar een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij de partijen een schriftelijk vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4.     De Bouwtekenaar mag tot maximaal 20% van de richtprijs afwijken.

5.     Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven deze 20% uitkomt.

6.     De Bouwtekenaar heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Mogelijke aanpassingen zullen voorafgaand aan de ingang hiervan aan de consument vermeld worden.

7.     De consument heeft het recht om de overeenkomst, naar aanleiding van eventuele prijsverhoging, op te zeggen.

Betalingen en betalingstermijn

1.     De Bouwtekenaar mag bij aanvangen van een overeenkomst een aanbetaling van 50% van het totaal overeengekomen bedrag verlangen.

2.     De klant dient de betaling achteraf binnen 14 dagen te hebben voldaan.

3.     De Bouwtekenaar behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.     Betaalt de klant niet binnen overeengekomen termijn, dan is De Bouwtekenaar gerechtigd de wettelijke vastgestelde rente van 7% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 12,5% voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag da de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.     Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Bouwtekenaar.

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Bouwtekenaar zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Bouwtekenaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Bouwtekenaar, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Bouwtekenaar te voldoen.

Herroepingsplicht

1.     Een klant kan een opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat;

a.     Het geen spoedopdracht betreft

b.     De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

c.     Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

2.     De bedenktijd van 14 dagen zoals bovenstaand wordt genoemd vangt aan zodra de klant de overeenkomst levering van dienst heeft gesloten.

3.     De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@debouwtekenaar.com.

Opschortingsrecht

1.     Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verzekering

1.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal:

a.     Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

b.     Zaken van De Bouwtekenaar die bij de klant aanwezig zijn

c.     Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2.     De klant geeft op eerste verzoek van De Bouwtekenaar de polis van deze verzekering ter inzage.

3.     Mocht de klant niet verzekerd zijn voor bovenstaand benoemde onderdelen, is de klant verplicht bij schade de kosten hiervan te dekken aan De Bouwtekenaar

Garantie

1.     Wanneer de partijen een overeenkomst zijn aangegaan met dienstverlenend karakter, bevat deze voor De Bouwtekenaar geen resultaatsverplichting, maar enkel een inspanningsverplichting. Zie onderstaand item, lid 1, voor verdere uitwerking van de inhoud van deze inspanningsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1.     De Bouwtekenaar voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.     De Bouwtekenaar heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Bouwtekenaar tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Bouwtekenaar tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1.     De klant stelt alle informatiegegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Bouwtekenaar.

2.     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.     Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Bouwtekenaar de betreffende bescheiden.

4.     Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door De Bouwtekenaar redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Gezagsverhouding

     Indien De Bouwtekenaar onderaannemer wordt, is De Bouwtekenaar gerechtigd persoonlijk merk/logo te gebruiken op de door hen geleverde bouwtekeningen. Eventueel kan de hoofdaannemer overleggen over het benoemen van zowel hoofd- als onderaannemer. Dit i.v.m. de door de overheid opgestelde regelgeving m.b.t. gezagsverhoudingen. 

Vrijwaring

1.     De klant vrijwaart De Bouwtekenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Bouwtekenaar geleverde producten of diensten.

Klachten

1.     De klant dient een door De Bouwtekenaar geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Bouwtekenaar daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.     De klant geeft hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat De Bouwtekenaar in staat is hierop adequaat te reageren.

4.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kant dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Bouwtekenaar gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.     De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan De Bouwtekenaar.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Bouwtekenaar ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1.     Als De Bouwtekenaar een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Bouwtekenaar verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Bouwtekenaar

1.     De Bouwtekenaar is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door aantoonbare opzet of aantoonbaar bewuste roekeloosheid.

2.     Indien De Bouwtekenaar aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst op basis van de in lid 1 gestelde voorwaarden.

3.     De Bouwtekenaar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.     Indien De Bouwtekenaar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of andere mediakanalen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1.     Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Bouwtekenaar vervalt in elk geval 23 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek. (Art. 6:89 BW regelt dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie van een contractuele wederpartij geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij die wederpartij (de schuldenaar) ter zake heeft geprotesteerd.)

Recht op ontbinding

1.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Bouwtekenaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.     Is de nakoming van de verplichtingen door De Bouwtekenaar niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Bouwtekenaar in verzuim is.

3.     De Bouwtekenaar heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Bouwtekenaar kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Bouwtekenaar in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Bouwtekenaar kan worden toegerekend in een van de wil van De Bouwtekenaar onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Bouwtekenaar kan worden verlangd.

2.     Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.     Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Bouwtekenaar 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Bouwtekenaar er weer aan kan voldoen.

4.     Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.     De Bouwtekenaar is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1.     De Bouwtekenaar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Bouwtekenaar zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Bouwtekenaar.

2.     Deze bepaling geldt als een beding met goederen-rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Bouwtekenaar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Bouwtekenaar is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

– Opgesteld januari 2023 | De Bouwtekenaar-